Soğmatar

Şuayib şehrinden kuzeye dönüp 18 km devam edildiğinde Soğmatar’a gelinir. Soğmatar’ın Harran’a uzaklığı 57 kilometredir. Soğmatar’ın bugünkü adı Yağmurlu Köyü’dür. Soğmatar, Arapçada “sokak” veya “çarşı” anlamına gelen “suk” ile “yağmur” anlamına gelen “matar” kelimesinden oluşur. “Yağmur Sokağı / Çarşısı” anlamına gelen “Suk el Matar” kelimesinin bozulmuş halidir. Soğmatar’ın M.S. 2. yüzyıl civarına tarihlenen Abgar Krallığı Dönemi’nde ay tanrısı Sin’e tapınılan bir kült merkezi olduğu bilinmektedir. Soğmatar Köyü içinde Ay tanrıçası Sin’e tapınılan bir mağara (Pognon Mağarası), yamaçlarında tanrı kabartmalarının, üzerinde ise kayalara kazınmış Süryanice yazıtların bulunduğu, adakların adandığı bir kutsal tepe ile çevre tepelerde 6 adet kare ve yuvarlak planlı anıt mezar ve çok sayıda kaya mezarları bulunur. Soğmatar civarında yaklaşık 20 adet taş ocağı belirlenmiştir. Tespit edilen toplam Süryanice yazıt sayısı ise 14’tür.